Вашата кошница

Общи условия

Добре дошли в Онлайн магазина за дамски чанти и аксесоари loretta.bg.

Моля прочетете внимателно условията. Използването на този уеб сайт означава, че Вие ги приемате и сте съгласни с тях.

І. Общи положения

1. Информация за доставчика:
Наименование: "ЛОРЕТТА БАГС" ЕООД, ЕИК: BG204671988, Седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. Еделвайс 44, Данни за кореспонденция: гр. Несебър, ул. Еделвайс 44, и-мейл: office@loretta.bg, Телефон: +359 883 586 692

2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта loretta.bg потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях.

3. Продавачът си запазва правото да актуализира и/или променя информацията на електронния магазин, включително и Общите условия за ползване, по всяко време и без предварително известяване.

ІІ. Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1.“КЛИЕНТ” на loretta.bg е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до loretta.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.

2. “Клиент с регистрация” е всяко лице, което е извършило указани от LORETTA действия, в резултат на които се включва в базата данни на LORETTA и може да прави проверка на историята на поръчките си в loretta.bg

3. „Доставчик” е "ЛОРЕТТА БАГС" ЕООД, в качеството му на доставчик на възмездни услуги, предоставяни от разстояние чрез използването на електронни средства въз основа на изрично изявление от страна на Клиент.

4. „Потребителски профил” е обособена част от Сайта, съдържаща информация за Клиента, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от loretta.bg. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на стоки от виртуалния магазин, възможност за отказ от получаване на информационен бюлетин и др.

5. „Крайна продажна цена” е крайната продажна цена в български лева, включваща данъка добавена стойност (ДДС)

6. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, които се изпращат през определен период от време с цел информация за продаваните продукти в електронния магазин.

7. „Недобросъвестни действия” са всякакви действия или бездействия, нарушаващи общоприетата Интернет етика или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, като изпращане на непоискани търговски съобщения, изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като нарушение или престъпление по действащото българско законодателство или по друго приложимо право.

III. Предмет

Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува във виртуалния му магазин стоки, отправяне на заявка и заплащане на съответната Крайна продажна цена при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

IV. Права и задължения на Доставчика

1. Задължения на Доставчика

Доставчикът се задължава:

а) Да посочи основните характеристики на стоките, които предлага; Електронен магазин loretta.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфични настройки на екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на продукт се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно описанието на стоката;

б) Да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

в) Да достави в срок заявената за покупка стока;

г) Осигурява гаранционно покритие на предлаганите от него стоки съгласно Закона за защита на потребителите. Гаранцията отпада в случаите на повреда, причинена в следствие на неправилно съхранение, поддръжка или експлоатация на закупените продукти, както и при опит за поправка от страна на Клиента и/или друго неоправомощено лице;

д) Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

е) Да спазва настоящите Общи условия, Интернет етиката, както и правилата на морала и добрите нрави

2. Права на Доставчика

Доставчикът има право:

а) Да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и/или реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по различни въпроси, да провежда анкети и др. В тези случаи Доставчикът се задължава ясно и недвусмислено да осигури разпознаването на съобщението като търговско по смисъла на чл. 5 от Закона за електронната търговия;

б) Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително към сайтове, непопадащи в контрола на Доставчика

V. Права и задължения на Клиента

1. Задължения на Клиента

а) Да попълни вярно онлайн регистрационна форма, намираща се в настоящия сайт;

б) Да посочи точни и валидни данни относно своята самоличност, адрес за доставка, телефон за контакт, електронен адрес за кореспонденция и др.;

в) В случай на промени относно горепосочените лични данни, да актуализира своя Клиентски профил своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпването на съответната промяна;

г) Да полага всички грижи, които разумно се налагат с оглед опазване на паролата си, както и да не я прави достояние на трети лица. В случай на направомерен достъп до Клиентския си профил, Клиентът се задължава да уведоми Доставчика незабавно;

д) Да не подава фиктивни и/или невалидни заявки;

е) Да заплати Крайната продажна цена, включваща съгласно гореспоменатата дефиниция всички данъци, такси, както и разноски по доставката на съответната стока;

ж) Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката и да получи същата;

з) Да не извършва Недобросъвестни действия по смисъла на настоящите Общи условия

2. Права на Клиента

а) На достъп и корекция на въведените лични данни;

б) На отказ от заявените за закупуване стоки в следните случаи:

(1) когато доставената стока явно не съответства на заявеното за покупка от Клиента;
(2) при недостатъци, които не са могли да бъдат установени в момента на доставката, Клиентът може да поиска замяната на закупената от него стока в срок до 14 дни от извършване на доставката;
(3) при транспортирането стоката е била повредена;
(4) цената, която Клиентът следва да заплати не съответства на дължимата по договора цена;

3. Право на отказ по Закона за защита на потребителите

Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП), стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на до 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка). Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя.

Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост. Клиентът е длъжен да ни уведоми за неговото решение по телефон или електронна поща.

Суми по връщания и рекламации се възстановяват САМО по банков път в 14 дневен срок от приемането на пратката от наша страна.

При закупуване на ваучер за подарък, неговата стойност НЕ може да бъде възстановена.

За повече информация посетете страницата „Връщане и замяна“.

4. Рекламации

Чл. 112.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. Стойността на потребителската стока, ако няма липса на несъответствие;
 2. Значимостта на несъответствието;
 3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

(1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Суми по връщания и рекламации се възстановяват САМО по банков път в 14 дневен срок от приемането на пратката от наша страна.

VI. Сключване на договора

1. Информация за предлаганите стоки

Доставчикът е длъжен да публикува на своята интернет страница с адрес loretta.bg ясно и точно описание на основните характеристики на предлаганите стоки, включително тяхното изображение и крайна цена с включено ДДС. Преди окончателното потвърждаване на направената заявка, Клиентът получава информация за крайната продажна цена, включваща и всякакви допълнителни пощенски, транспортни и други такси и разходи, свързани с доставката на стоката. Доставчикът посочва и информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора, периода, за който направеното предложение или цена остават в сила, както и за правата на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната.

2. Заявка за покупка

Клиентът попълва предоставената електронна форма за заявка за закупуване на стоки, след изрично изразено съгласие с настоящите Общи условия, както и въвеждане на лични данни с цел сключване на заявка за покупка, точно придържайки се към указаните технически стъпки по сключването на договора.

Техническите стъпки включват следните последователно осъществявани операции:

 • Определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на съответния бутон, обозначен срещу стоката;
 • Преглед на въведената информация относно желаната стока и посочените данни за Клиента с възможност за нанасяне на корекции;
 • Избиране на желания метод на доставка;
 • Избиране на желания начин на плащане;
 • Окончателно обвързващо потвърждаване на направената заявка, чрез натискане на бутон "Изпращане на поръчка"

При посочени неверен или неточен адрес за доставка и/или телефон за контакт, заявката се счита за невалидна и Доставчикът не е обвързан от задължение за изпълнение на заявката.

3. Приемане на заявката

3.1 Потвърждение за получаване на заявката

Доставчикът потвърждава получаването на заявката чрез изпращането на електронно съобщение на посочения от Клиента електронен адрес за кореспонденция. В потвърждението за получаване на заявката Доставчикът посочва следната информация: основните характеристики на заявената стока, Продажната цена с включено ДДС, Крайната продажна цена, включваща и всякакви допълнителни пощенски, транспортни и други такси и разходи, свързани с доставката на стоката, информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора.

3.2. Потвърждение за сключване на договора

Заявката поражда действие между страните и след проверка на наличността на заявената за покупка стока, и след потвърждаване на валидността на данните в заявката за поръчка, Доставчика организира експедиране на стоката към посочения офис на куриерска фирма/клиентски адрес, като при това действие Клиента бива уведомен посредством електронно съобщение на посочения от Клиента електронен адрес за кореспонденция.

4. Плащане

4.1. Цена

Цените на посочените стоки са за единично количество в български лева с включенo ДДС.
В Крайната продажна цена са посочени и всякакви допълнителни пощенски, транспортни и други такси и разходи, свързани с доставката на стоката.

4.2. Начини на плащане

Крайната продажна цена може да бъде заплатена от Клиента чрез:
Пощенски паричен превод /наложен платеж/ - чрез заплащане на Куриера при доставка на заявката, заедно със стойността на куриерската услуга.

5. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 3 работни дни за цялата страна. Стоката се доставя подходящо опакована с оглед на нейния вид и използвания от Доставчика транспорт.

ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на следващите два работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или телефонно обаждане на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите стоката документи.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

VII. Ограничаване на отговорността

Доставчикът поддържа информацията в страницата на виртуалния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди- включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до виртуалния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством интернет страницата loretta.bg.

Доставчикът не е длъжен да наблюдава информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Той не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на интернет страници и ресурси, станали достъпни чрез поставените на интернет страницата loretta.bg рекламни банери и/или електронни препратки, доколкото Доставчикът няма обективната възможност и задължение да контролира съответните страници и ресурси.

VIII. Заличаване на клиентски профил

Клиентът може по всяко време за поиска от Доставчика заличаване на клиентския му профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, клиентският профил на Клиента се заличава и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • преустановяване на дейността на Доставчика;
 • прекратяване поддържането на магазина;
 • в други предвидени по закон случаи.

IX. Други

1. Допълнителни условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Клиентите. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия, в случаите, в които той е бил оповестен на интернет страницата на Доставчика: loretta.bg

При използване на предлаганите от Доставчика услуги Клиентът се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в не са упоменати в настоящите условия.

2. Частична недействителност

В случай, че някоя от клаузите на настоящия договор се окаже или стане недействителна или неприложима, това няма да повлияе на действителността, съответно на приложимостта на останалите клаузи. В този случай недействителната или неприложима клауза се замества от действителни или приложими клаузи, с които ще бъде постигната в максимална степен стопанската цел на договора и действителната воля на страните. Същото важи и за евентуални празнини в договора.

3. Разрешаване на спорове

В случай на възникнали спорове от или във връзка с на настоящите Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай, че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.

4. Приложимо право

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

Поверителност

 • Данните на Потребителя получени при сключване на договор за продажба се използват само и единствено за обслужване на Потребителя при приемане и изпълнение на поръчка;
 • Продавачът изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица;
 • Продавачът не разкрива никаква лична информация за Потребителя и не предоставя информация на трети лица освен за целите на траспортиране на пратките;
 • Търговски дружества, физически лица и други

Освен в случаите когато:

 • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация според законово установените процедури;
 • Други посочени в закона случаи;
 • Потребителят изрично е дал съгласието си в даден момент.